Enuygunsigorta.com Kullanım Koşulları

Son güncelleme 15 Nisan 2022

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. SİTE’den sigorta poliçesi için bilgi talebinde bulunduğunuz ya da alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu Enuygunsigorta.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen SİTE'yi kullanmaktan vazgeçin. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

1- GİRİŞ

1.1 SİTE'nin sahibi “Kozyatağı, Şehit İlknur Keleş Sk. Dural Plaza No:5, Kat:3 34742 Kadıköy/İstanbul” adresinde ikamet eden Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş ve bağlı şirketler (bundan böyle kısaca "Enuygunsigorta.com" olarak anılacaktır) olup, SİTE'de Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş tarafından acente sıfatıyla sigorta sözleşmesi kurulmasına aracılık edilmekte ve tüm sigorta hizmetleri poliçenin ait olduğu sigorta şirketleri tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Enuygunsigorta.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Enuygunsigorta.com tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Enuygunsigorta.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4 SİTE aracılığıyla yapılan sigorta poliçesi satışı işlemleri Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.5 SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

2- TANIMLAR

2.1. SİTE: Enuygunsigorta.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler);

LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar);

İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

ÜYE(LER) : SİTE’ye bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1 Enuygunsigorta.com, SİTE'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Enuygunsigorta.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2 Enuygunsigorta.com'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Enuygunsigorta.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Enuygunsigorta.com'a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Enuygunsigorta.com'a ve Enuygunsigorta.com’un partneri sigortahizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Enuygunsigorta.com’a muvafakat verdiğini, Enuygunsigorta.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enuygunsigorta.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3 SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Enuygunsigorta.com'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Enuygunsigorta.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Enuygunsigorta.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Enuygunsigorta.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Enuygunsigorta.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI Enuygunsigorta.com’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma; hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı arasında bir aracılık hizmeti verildiğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Enuygunsigorta.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4 KULLANICILAR, Enuygunsigorta.com'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Enuygunsigorta.com, KULLANICILAR tarafından Enuygunsigorta.com'a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5 KULLANICILAR, SİTE dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Enuygunsigorta.com'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6 Enuygunsigorta.com, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Enuygunsigorta.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Enuygunsigorta.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Enuygunsigorta.com tarafından yapılabilir. Enuygunsigorta.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.7 SİTE üzerinden, Enuygunsigorta.com'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Enuygunsigorta.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Enuygunsigorta.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8 Enuygunsigorta.com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde işlemektedir. İşlenen kişisel veriler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ”Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” üzerinden erişilebilir.

3.9 Sı̇gortacılık Kapsamında Değerlendı̇rı̇lecek Faalı̇yetler ve Mesafelı̇ Akdedı̇len Sı̇gorta Sözleşmelerı̇ Hakkında Yönetmelı̇k, 2021/14 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Genelge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre Enuygunsigorta.com, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Enuygunsigorta.com sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

SİGORTALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi sıfatını haiz aracıdır.

Enuygunsigorta.com trafik sigortası, kasko sigortası, sağlık sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası ve diğer sigorta türlerinde sözleşmelerinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve sigorta prim ödemeleriyle poliçelerinin iletilmesine aracılık etmektedir. Kullanıcının ilgili seçeneği işaretli olarak formu göndermesi halinde, isteği doğrultusunda, iletişim ve sigortayla ilgili bilgileri, farklı sigorta aracılık şirketlerine ya da sigorta şirketlerine sadece kullanıcının sigorta isteklerinin karşılanması ve ihtiyaçları doğrultusunda teklif hazırlanması amacıyla paylaşılır. Kullanıcıların sigorta teklifi almak amacıyla sorgulamalar yapması işbu sözleşme kapsamında Enuygunsigorta’nın kullanıcılarına verdiği bir hizmettir. Ancak Sigorta şirketlerinin ilettiği tekliflerden birinin seçilmesi halinde kullanıcı bilgileri ayrıca sigorta şirketinin amaç ve vasıtaları doğrultusunda işlenir.

Hizmetten Yararlanabilecekler: Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Enuygunsigorta.com’un sunduğu sigorta karşılaştırma ve teklif talep etme hizmetlerinden yararlanabilir. Sigorta hizmetlerinin satın alınması sırasında, 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için adınızı, unvanınızı, TC Kimlik Numaranızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme doğru ve eksiksiz girmeniz gerekmektedir. Eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle oluşacak zarardan Kullanıcı sorumludur.

Enuygunsigorta.com’un Sorumlulukları: Enuygunsigorta.com’un sorumluluğu, SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanmasıi prim ödemesinin alınması ve poliçenin düzenlenmesiyle sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Enuygunsigorta.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Enuygunsigorta.com’dan hizmet alınmış olması Enuygunsigorta.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Enuygunsigorta.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigorta şirketi tarafından verilen tekliflerdeki prim miktarları, sigorta satın alacak kişilerin / kurumların özel durumlarına göre yeniden belirlenebilir. Bazı teminatlar muafiyet kapsamında kalabilir veya ek teminatlar sağlanabilir. Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, imzalanması ve peşin ödenmesi gereken prim miktarının yatırılması ile başlar, poliçe özel ve genel şartlarıyla geçerli olur. Her sigorta poliçesinin özel ve genel şartları birbirinden farklı olabilir. Poliçe şartları, satışın gerçekleştiği kanala göre web sayfası üzerinden ya da telefon görüşmesi esnasında sigortalıya bildirilmektedir. Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak SİTE’de yer alan tüm bilgiler ilgili sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. İlgili sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmesi halinde Enuygunsigorta.com’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş’, ilgili sigorta şirketlerinin bu SİTE’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır. Enuygunsigorta.com aracılığıyla sigorta hizmetlerine ilişkin talep yaratılması halinde, Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş, telefon veya e-posta aracılığıyla diğer sigorta ürünleri hakkında bilgi sunabilir. Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş, Enuygunsigorta.com KULLANICI’larının menfaatine uygun olan sigorta paketleri ve teklifleri hazırlayıp doğrudan KULLANICI’yı bilgilendirebilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE'nin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "Enuygunsigorta.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Enuygunsigorta.com'a ait ve/veya Enuygunsigorta.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Enuygunsigorta.com hizmetlerini, Enuygunsigorta.com bilgilerini ve Enuygunsigorta.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Enuygunsigorta.com'un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Enuygunsigorta.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Enuygunsigorta.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Enuygunsigorta.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Enuygunsigorta.com; Enuygunsigorta.com hizmetlerine, Enuygunsigorta.com bilgilerine, Enuygunsigorta.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Enuygunsigorta.com ticari markalarına, Enuygunsigorta.com ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Kuralları’nı kabul ederek, Enuygunsigorta.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Enuygunsigorta.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Enuygunsigorta.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Enuygunsigorta.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nda izin verilen haller dışında Enuygunsigorta.com'un telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Enuygunsigorta.com, web sitesi ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. Enuygunsigorta.com kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar. Web sitesinde faydalanılan hizmetlerin süreçlerine göre işlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye ”Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilir. Ancak başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı Enuygunsigorta.com sorumlu değildir.

Enuygunsigorta.com kullanıcılarının sorgulama, araştırma süreçlerine ilişkin kişisel verileri, müşteri portföyü kapsamında işbu sözleşmeye istinaden işlenmektedir. Sigorta şirketlerinden teklif alınması sonrasında poliçe ve sigortalama süreçleri ile ilgili işlenen kişisel veriler konusunda veri sorumlusu ilgili sigorta şirketi olup, Enuygunsigorta.com bu süreçte yalnızca veri işleyen olarak faaliyet göstermektedir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Enuygunsigorta.com işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Enuygunsigorta.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Enuygunsigorta.com'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Enuygunsigorta.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Enuygunsigorta.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu Kullanım Koşulları hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması diğer hükümlerin geçersizliği sonucunu doğurmaz. Hükümlerden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürür.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Enuygunsigorta.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Enuygunsigorta.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.