ENUYGUN SİGORTA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
HAKKINDA AYDINLATMA

Son güncelleme: 15 Nisan 2022

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Enuygun Sigorta Acenteliği A.Ş (Enuygun Sigorta) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK). maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Ayrıca Kullanıcıların enuygunsigorta.com web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak Enuygun Sigorta tarafından toplanan veya kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Enuygun Sigorta’ya verdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

Enuygun Sigorta olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Enuygun Sigorta, çeşitli sigorta şirketleri üzerinden farklı kategorilerde en uygun sigorta teklifini alabilmeniz için karşılaştırma ve satın alma hizmeti vermektedir. Bu faaliyetler içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verileriniz Enuygun Sigorta’nın gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bağlamında işlenebilmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz faydalandığınız Enuygun Sigorta hizmetine ve süreçlerine göre değişmekte olup, işbu aydınlatma metni kullandığınız hizmet ve süreçlere göre hazırlanmış tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Enuygun Sigorta, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Enuygun Sigorta veri sorumlusudur.

SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ

WEB SİTESİ ZİYARETİ

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun Sigorta tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Enuygun Sigorta web sitesi veya mobil uygulamasını kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz. Bu kapsamda;

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Bunların yanında tarayıcınızda üçüncü parti çerezlere onay vermiş olmanız halinde bu çerezler vasıtasıyla işlenen bilgileriniz Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenecektir. Bazı teknik çerezler web sitesinin düzgün çalışması için gerekli olduğundan eriştiğiniz platforma uygun stabil bir deneyim için elde ettiğimiz bazı bilgiler KVKK’5/2f’de öngörülen meşru menfaatlerimiz sebebiyle işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için Çerezlerle Kişisel Veri İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Enuygun Sigorta’ya mobil uygulaması üzerinden erişmek isterseniz kullandığınız Android, HarmonyOS veya iOS işletim sistemi üzerinden verdiğiniz rıza ile mobil reklam kimlikleriniz elde edilmekte ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezlerle Kişisel Veri İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

SİGORTA TEKLİFİ ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Süreçleri

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun Sigorta tarafından işlenen siz, bir hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Trafik veya kasko sigortası teklifi almak amacıyla web sitemiz vasıtası ile bize ilettiğiniz;

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Adres İl, Adres İlçe, E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Müşteri İşlem (Araç Plaka No, Plaka Henüz Yok, Ruhsat Seri No, Ruhsat Tescil Tarihi, Kullanım Tarzı, vd.), Sigorta Poliçe Bilgileri (Teklif Teminat No, Teklif Teminat Kapsamı, Teklif Poliçe Prim Tutarı) kişisel verileriniz;

Web sitemiz üzerinden ödeme yapmak istemeniz halinde ödeme bilgileriniz doğrudan ilgili sigorta şirketinin poslarına aktarılmakta ve tarafımızca bir ödeme bilginiz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Sigorta süreçlerine ilişkin sigorta şirketlerinden sorgulama yapılması ve teklif alınması ile ilgili verdiğimiz hizmet kapsamında işlenen kişisel verileriniz konusunda veri sorumlusu Enuygun Sigorta olup, tekliflerden birinin kabulü ile poliçe düzenlenmesi işlemlerine ilişkin veri sorumlusu ilgili sigorta şirketi olacaktır. Enuygun Sigorta, sigorta poliçesi ile ilgili işlemleri acentelik yetkisi ile sigorta şirketleri adına veri işleyen sıfatı ile yürütür.

Seyahat Sigortası Süreçleri

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun Sigorta tarafından işlenen siz, bir hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Seyahat sigortası teklifi almak amacıyla web sitemiz vasıtası ile bize ilettiğiniz;

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Müşteri İşlem (Seyahat Destinasyonu, Seyahat Edilecek Ülke/İl, Seyahat Başlangıç-Bitiş Tarihi, Yolcu Sayısı gibi), Sigorta Poliçe Bilgileri (Teklif Teminat No, Teklif Teminat Kapsamı, Teklif Poliçe Prim Tutarı) kişisel verileriniz;

Web sitemiz üzerinden ödeme yapmak istemeniz halinde ödeme bilgileriniz doğrudan ilgili sigorta şirketinin poslarına aktarılmakta ve tarafımızca bir ödeme bilginiz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Sigorta süreçlerine ilişkin sigorta şirketlerinden sorgulama yapılması ve teklif alınması ile ilgili verdiğimiz hizmet kapsamında işlenen kişisel verileriniz konusunda veri sorumlusu Enuygun Sigorta olup, tekliflerden birinin kabulü ile poliçe düzenlenmesi işlemlerine ilişkin veri sorumlusu ilgili sigorta şirketi olacaktır. Enuygun Sigorta, sigorta poliçesi ile ilgili işlemleri acentelik yetkisi ile sigorta şirketleri adına veri işleyen sıfatı ile yürütür.

Konut veya DASK Sigortası Arıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun Sigorta tarafından işlenen siz, bir hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Konut veya DASK sigortası teklifi almak amacıyla web sitemiz vasıtası ile bize ilettiğiniz;

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Müşteri İşlem (Konut Adresi, Sigorta Yaptıranın Sıfatı, Bina Yapı Tarzı, Daire Yüzölçümü, Dairenin Katı, Konut Bedeli, Eşya Bedeli, Ev Tipi, İpotek olup olmadığı gibi), Sigorta Poliçe Bilgileri (Teklif Teminat No, Teklif Teminat Kapsamı, Teklif Poliçe Prim Tutarı) kişisel verileriniz ile mevcut DASK poliçenizi yenilemek istiyorsanız önceki DASK poliçe numaranız;

Web sitemiz üzerinden ödeme yapmak istemeniz halinde ödeme bilgileriniz doğrudan ilgili sigorta şirketinin poslarına aktarılmakta ve tarafımızca bir ödeme bilginiz işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Sigorta süreçlerine ilişkin sigorta şirketlerinden sorgulama yapılması ve teklif alınması ile ilgili verdiğimiz hizmet kapsamında işlenen kişisel verileriniz konusunda veri sorumlusu Enuygun Sigorta olup, tekliflerden birinin kabulü ile poliçe düzenlenmesi işlemlerine ilişkin veri sorumlusu ilgili sigorta şirketi olacaktır. Enuygun Sigorta, sigorta poliçesi ile ilgili işlemleri acentelik yetkisi ile sigorta şirketleri adına veri işleyen sıfatı ile yürütür.

Özel Sağlık veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun Sigorta tarafından işlenen siz, bir hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Sağlık veya Tamamlayıcı sigortası teklifi almak amacıyla web sitemiz vasıtası ile bize ilettiğiniz;

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Müşteri İşlem (Kullanım Koşulları Onayı, Teklif İçin Aranma Talebi), kişisel verileriniz ile tamamlayıcı sağlık sigortası talepleriniz için talep ettiğiniz teminat tipi bilgileriniz;

Teklif talebi sonrası sigorta şirketleri için vereceğiniz sağlık bilgileriniz, ilgili sigorta şirketinin belirlediği amaç ve vasıtalarla işlenecek olup, Enuygun Sigorta sağlık bilgilerinizi kendi amaçları için işlememektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Sigorta süreçlerine ilişkin sigorta şirketlerinden sorgulama yapılması ve teklif alınması ile ilgili verdiğimiz hizmet kapsamında işlenen kişisel verileriniz konusunda veri sorumlusu Enuygun Sigorta olup, tekliflerden birinin kabulü ile poliçe düzenlenmesi işlemlerine ilişkin veri sorumlusu ilgili sigorta şirketi olacaktır. Enuygun Sigorta, sigorta poliçesi ile ilgili işlemleri acentelik yetkisi ile sigorta şirketleri adına veri işleyen sıfatı ile yürütür.

İLETİŞİM SÜREÇLERİ

Teklif Almak İçin Aranma Talepleri

Hizmet verdiğimiz sigorta kollarından biri için teklif almak için web sitemiz vasıtası ile aranma talebi oluşturmanız halinde bize ilettiğiniz,

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği (IP Adresi), Müşteri İşlem (İlgili Sigorta Kolu, Kullanım Koşulları Onayı, Teklif İçin Aranma Talebi)

Pazarlama Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Enuygun Sigorta’dan ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ce Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden (İleti Yönetim Sistemi) İYS’ye bildirilmektedir. Verdiğiniz ileti onaylarını İYS üzerinden de yönetebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

Poliçenizin süresi dolmadan yenileme konusunda hatırlatmamızı talep ederseniz

Ayrıca poliçenizin süresinin dolması halinde poliçenizi yenilemek için size ileti göndermemizi talep etmeniz halinde iletişim ve onay bilgileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.